ประวัติวัด |ประวัติพระมงคลเทพโมลี | ร.ร.สอนภาษา | ติดต่อวัด | แผนที่ | ข่าวพุทธจักรฯ

ทำบุญถวายสังฆทาน

ควรจัดเตรียมสิ่งของอย่างไรดี?

สังฆทาน หมายถึง  ทานเพื่อสงฆ์,การถวายแก่สงฆ์ คือ ถวายเป็นกลางๆ ไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เช่น จะทำพิธีถวายของที่มีจำนวนจำกัดพึงแจ้งแก่ทางวัดให้จัดพระไปรับตามจำนวนที่ต้องการ หัวหน้าสงฆ์จัดภิกษุใดไปพึงทำใจ
ว่า ท่านมารับในนามของสงฆ์ หรือเป็นผู้แทนของสงฆ์ทั้งหมด ไม่พึงเพ่งเล็งว่าเป็นบุคคลใด คิดตั้งใจแต่ว่า จะถวายอุทิศแก่สงฆ์

เตรียมสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปถวายแด่สงฆ์

สิ่งของที่จะนำไปถวายนั้น ควรเป็นสิง่ของที่ทางวัด หรือพระสงฆ์ใช้ประจำ ไม่หมดอายุ ซึ่งแต่ละวัดก็อาจแตกต่างกัน โดยเฉพาะวัดพุทธจักรฯ เมืองเอสคอนดิโด้นี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาอาจนำสิ่งของมาถวาย เป็นสังฆทาน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทางวัดใช้ประจำ และสามารถนำไปใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น
 1. การดาษ Paper Town
 2. กระดาษ ขนาด Letter
 3. ถุงขยะสีดำ ขนาด 33 Gallon
 4. ข้าวเหนียว (สำหรับงานตลาด วันอาทิตย์)
 5. แผ่น CD เปล่า
 6. ซองจดหมายขนาดสั้น-ยาว
 7. น้ำดื่ม(แบบขวด)
 8. ฯลฯ

สิ่งของต่างๆที่คณะศรัทธา ญาติโยมตั้งใจนำมาถวายแก่สงฆ์นั้น พระสงฆ์ไม่อาจระบุุ สิ่งของได้ นอกจากบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากพระพุทธบัญญัติ ที่ระบุ ณ ที่นี้ เพื่อหวังที่จะให้ผู้ถวายได้ถวายสิ่งของที่บังเกิดประโยชน์ต่อวัด และพระศาสนาอย่างเต็มที่ ส่วนสิ่งของอื่นๆ ที่พระสงฆ์ใช้ประจำนอกจากนี้ ญาติโยมทั้งหลายสามารถจัดมาถวายท่านได้ตามปกติ หากไม่สามารถจัดเตรียมสิ่งของที่ระบุข้างต้นได้ ท่านสามารถบริจาคเป็นจตุปัจจัย เพื่อคณะสงฆ์ ไวยาวัจกร จะได้จัดหาสิ่งของที่จำเป็นเหล่านั้น ถวายแก่พระสงฆ์ต่อไป

ลำดับพิธี

 1. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 2.  อาราธนาศีล รับศีล 
 3. ตั้ง นะโม 3 จบ
 4. กล่าวคำถวายสังฆทาน ดังนี้ .......อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, 
  สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ,
  แปลว่า : ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ

(หมายเหตุ)

ถวายคนเดียว เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง

โอโณชะยามะ เป็น โอโณชะยามิ

โน เป็น เม

อัมหากัง เป็น มัยหัง

ข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็น ข้าพเจ้า

 1. ยกเครื่องสังฆทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
 2. กรวดน้ำ รับพร รับน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จพิธี
 

 

กลับสู่ HOME | Missionary Monks 2013 | Head Monk | Board Director |

Last Update : September 26, 2013 9:51 AM

Since : Sunday, June 28,2009
งาน ลอยกระทง 2555